17 juni 2018

Segmentell rörelsesmärta (SRS) - en diagnos som oftast inte är en diagnos

Bo Nyström
Det var välkommet för hundratusentals svenskar med kronisk värk i Ländryggen när en förklaring framtogs för ca 25 år sedan och en  diagnos skapades som beskrev varför den kroniska värken i ländryggen finns.


Diagnosen kom att kallas "Segmentell Rörelsesmärta (SRS) och det var Docent Bo Nyström på Ryggkirurgiska kliniken i Strängnäs som under många år med början på 1990talet  ensamt torgförde begereppet SRS.
Övriga kirurger i landet ställde sig omgående på kant och hävdade att diagnosen bara var ett sätt för Strängnäs att få operera mer och få pengar att ticka in i det privata bolaget..


Strängnäs var ju då i början på 1990 närmast ensam privat klinik - medans de andra ca 40talet kliniker var under Landstingets regi. Att vara privat klinik sågs som geschäft på den tiden. Nu låter det annorlunda - hälften av all ryggkirurgi är privat och diagnosen SRS är även omnämnd av de som förut ansåg den vara en hypotes. En annan sanningen var ju att de (stel)operationer som Nyström gjorde med stöd av SRS var ju i princip samma operationer som Landstingets kirurger gjorde - men under annat namn - och ingen av dem - Strängnäs eller resten hade väl speciellt lysande resultat på dessa steloperationer. Man har också skiljda uppfattningar om hur operationerna skall utföras
Vi gör nu en tolkning av grundaren Bo Nyströms piojonjärliknande SRS förklaring - och hur resten av kirurgin ser på diagnosen SRS. Det skall visa sig skilja sig markant
1. Vi lyssnar till Bo Nyström i tre videoinslag
2. Vi läser vad de andra kirurgerna i landet har att säga om diagnosen på sajten Internetmedicin

Diagnosen - enligt Bo Nyström ställdes i huvudsak genom att på klinik förhöra patienten om dennes smärtsymtom. Om man kunde koppla värken till att öka vid rörelser och fysisk aktivitet - t.ex sittande och gående - men minska vid sängvila då hade man redan kommit långt i diagnosskapandet. Framförallt är stillastående position - t.ex vid en diskbänk - eller mycket stillastående i butiker klassiskt för diagnosen.

Ortopedkirurgen Docent Bo Nyström berättar i 3 videos  om sin förklaringsmodell till SRS  (LÄNK 1)- LÄNK 2) (LÄNK3)

Bo Nyström kompletterade den kliniska undersökningen med införandet av så kallad provokation med rucktester - där man ruckade på kotor för att se om smärta utlöses mellan två segment (kotor) Man använder också en typ av knackningar på kotor.
Det skulle tillsammans med patientens uppgivna symtom kunna förstärka tron på en SRS-diagnos.- och därmed kunna ge en biljett till Steloperation.

Tyvärr har väl dessa rucktester och knackningar inte kunnat visa på någon säker nytta
Liknande tester har utförts av de andra kirurgerna i Sverige - då med hjälp avså kallad diskografi - men även dessa tester har ansetts tvivelaktiga - senast konstaterad i en studie på Sahlgrenska. Man provocerade en disk - men det gjorde ont i en annan.Nu varnar man för att steloperera med stöd av dessa tester. DET ÄR INTE  säkert att det är disken som gör ont. Även här har forskningen varit emotsägesfull kirurgernas påståenden. Diskar som nästan försvunnit gör inte ont enligt fler studier.
En rygg kan göra lika ont trots att man tagit bort disken.
Kirurgerna på Internetmeicin skriver också följaktligen
Man kan försöka skärpa SRS-diagnostiken genom diskinjektion med smärtprovokation och diskblockad, men undersökningsresultaten är enligt omfattande dokumentation mycket osäkra och fynden måste därför tolkas med stor försiktighet

Övrig svensk ryggkirurgi förklarar

På Internetmedicin  - vilket måste anses vara en seriös sida som sjukvårdsintresserade använder - är Ortopederna i sak visande liknande symtom som Nyström beskriver - - men man slutar kryptiskt med att Segmentell Rörelsesmärta (SRS) bör ställas emot att Ländryggsvärken också kan vara Biopsykosocial  -- Det skapar då ett jättelikt frågetecken.. Vad menar man egentligen?
Talar vi inte om en biologisk diagnos nu?

Ett annat frågetecken från Svensk ryggkirurgi är att de anser SRS kan vara en "samlingsdiagnos" - ett slags paraply  över andra diagnoser i ländryggen - utan att då  nämna vad underdiagnoserna består av.
Segmentell rörelsesmärta blir då bara ett namn, ingen egen diagnos som det blir i Strängnäs och enligt Bo Nyström.
På Internetmedicin skriver kirurgerna också att:
Det finns evidens för att man med multimodal rehabilitering (där psykologisk metodik av typen kognitiv beteendeterapi ingår) av långvarig ryggsmärta får bättre resultat än om man bara använder sig av mediciner och träning. Det finns också evidens för att resultaten efter kirurgi för SRS är bättre för patienter med s k icke-neurotisk personlighet och utan ”mental distress”.

"  Denna beskrivning ter sig närmast svårförståerligt att psykologiska orsaker skulle vara orsaken till Segmentell rörelsesmärta -  Eller menar man att kirurgi av SRS inte är en så bra metod - bara starka personer blir bättre?

Man kan få bättre resultat av steloperationer om inte patienten är "neurotisk".

DEN NORDISKA BATALJEN
Att Svensk Ryggkirurgi (EXKLSträngnäs) flaggar för att det finns bevis för att ickeoperativa åtgärder som t.ex Multimodal Rehabilitering också fungerar i stället för operation är nog mer en artighet - eller undfallenhet -  mot starka krafter i Norge och England som i 20 år drivit en fejd emot de Svenska ryggkirurgerna och deras "Svenska Ryggstudie" - där 297 svenska ryggar stelopererades och ställdes emot en kontrollgrupp som fick konservativ/kognitiv behandling. Enligt Svensk ryggkirurgi och ett första publicerande vann operationerna - Men det fick den dynamiske norske forskaren och Fysioterapeuten Jens Brox att gå i taket - vilket startade en kamp ifrån en Norsk/engelskt team som snabbt publicerade det omvända - att de vann. Svaret från Sverige får anses lamt. Alldeles nyligen publicerades en 15 årig uppföljning av de Norsk/engelska gruppen i Spine Journal - där Brox et. al utbrister -"Äntligen finns konsensus" - kirurgi är inte alls bättre än konservativ/kognitiv behandling.

. "SRS är ett samlingsnamn " - ett  paraply över andra diagnoser"

Diagnosen SRS var ju från början avsedd att städa bort allt prat om psykologisk värk och ge allmänheten och framförallt patienterna nytt hopp om att den kroniska Ländryggsvärken berodde på sjukliga eller åtminstone dysfunktionella orsaker.
Det känns då som Ortopederna på Internetmedicin lägger in en helgardering  -
Men då är det ju inte det som rubriken skriver om "Segmentell rörelsesmärta"
Då har vi två förklaringar till SRS - och där den ena från Svensk kirurgi plötsligen garderar sig med att SRS eller liknande egentligen kan vara "Biopsykosocial"

" - det kan vara en biopsykosocial värk också"


Vad skall vi då dra för slutsatser om diagnosen Segmentell Rörelsesmärta .
Att Bo Nyström har förstått att utnyttja de kända symtomen hos de med kronisk värk i ländryggen -
Han utesluter psykosociala orsaker - men det gör inte de andra kirurgerna i Sverige och då faller ju SRS diagnosen ihop platt. 
Man anser den vara paraplydiagnos enligt Internetmedicin. Så är det även skrivet i Swespine -  vilket innebär att SRS kan vara tre saker. Spondylolistes, disksjukdom eller "ospecificerad ryggsmärta".

Det innebär ju koncist att diagnosen SRS inte alls är riktigt förklarad- och ganska meningslös eftersom man inte är överens.Om behandlingsmetoderna också är magra -
operation kontra - konservativ/kognitiv behandling  där den ene tycker så och den andre så - då blir det en svår uppgift för patienten att begripa något alls av vad experterna tycker.

Ett problem med diagnosen är ju att den heter rörelsesmärta. Och eftersom vi inte kan skilja den friske från den sjuke då både har ryggrader som har kotor som rör sig. Och när klinikerna inte kan mäta dessa rörelser så faller mycket av begreppet "rörelsesmärta".
Och vi kan definitivt inte få diagnosen bekräftad nere på vårdcentralen. Det finns ingen läkare i Sverige eller utomlands  som har den i sitt "förråd". Denna diskussion finns bara kirurger emellan.
I Facebookgrupperna är dock diagnosen SRS en större sanning - men då har man inte riktigt förstått vad som händer "ovan molnen".


En öppning i frågan kunde vara att byta namn till Segmentell Dysfunktion. Fortsatt obegripligt för en vanlig svensk men då är vi antagligen mer nära sanningen om vad som händer i ryggen.
Vi kommer då också ifrån spöket i Strängnäs som skapade SRS - men där de övriga kirurgerna i Sverige inte köper Segmentell rörelsesmärta eftersom konkurenterna i Strängnäs redan lagt beslag på namnet.
Det man dock är överens om är att fynd på röntgen - INTE har någon betydelse när det gäller smärtgenesen. En patient kan ha hur många diskbråck eller Modic2 förändringar som helst - och ändå inte ha mera segmentellt utlösta smärtor -än en person som är helt ren på kamerafynd.
Där är man helt överens. Det bör också patienterna förstå.
Segmentellt utlösta problem - är ryggvärk. Spinal stenos och diskbråck är benproblem. Det är en enkel tumregel.
SRS - om den nu finns -  är kirurgiskt sett steloperation - inget annat. Och dessa steloperationer är en väldigt liten del av all kirurgi . mindre än 10%.  Och ännu mindre sett till all ryggbehandling. Då talar vi promille. En exklusiv historia alltså.
Däremot syns det som en oerhörd massa folk har de klassiska symtomen i Ländryggsdelen  som bl.a Bosse Nyström talar om på videon.
Alltså bort med röntgenkameran - och fram med symtomen. Kanske en halv miljon svenskar har dessa symtom -- högst en på tusen stelopereras.

Summarium.
Det går inte att gå ner till vårdcentralen och be doktorn undersöka om du har SRS
De flesta ryggkirurger kan inte heller ge en förklaring. Alla utan Strängnäs anser SRS är en paraplydiagnos - och då blir det lika grumligt som det alltid varit.
Behandling mot SRS skulle vara antingen konservativ behandling med kognitiv inslag (sjukgymnastik, psykolog etc....- så kallad multimodal rehab - ELLER steloperation - ingen av de åtgärderna imponerar. När de tävlar emot varandra får de i huvudsak lika många nöjda.
Men det är tveksamt om något problem på sikt har lösts. Många är ju nöjda med att bara få vård.
Vilket har studerats noggrant

NÄSTA ARTIKEL - SEGMENTELL DYSFUNKTION - är det en vassare HYPOTES för vad som gör ont i ryggen? Diagnosen finns med i registret - men är om möjligt ännu mer undangömd.

Bruce Latimer of Case Western Reserve University, Ohio
är intressant att lyssna till ----ryggproblemen
handlar om Balans och Funktion  säger Latimer  och det är den svaga punkten som kommer att ta stryk om något fallerar. Precis som det är med hus t.ex.
Två miljarder nerver styr människokroppen. Alla nerver utgår ifrån kotpelaren och ryggmärgen.
Nerverna har väsentligen olika funktion.
Vårt nervsystem brukar delas in i det centrala nervsystemet (CNS) som består av hjärnan och ryggmärgen samt det perifera nervsystemet (PNS) som består av alla de nervceller som finns utanför hjärnan och ryggmärgen.
Annan artikel om Segmentell Rörelsesmärta
Christer Nyberg Juni 15 2018

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar